Medycyna

Szkolna

Medycyna szkolna to świadczenie zdrowotne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Opieka w zakresie medycyny szkolnej sprawowana jest przez wykwalifikowane pielęgniarki/higienistki szkolne na terenie placówek oświatowych w Radzionkowie i Bytomiu.

Czynności wykonywane przez pielęgniarki i higienistki odbywają się w gabinetach profilaktycznych zgodnie z umową o udzielanie świadczeń zdrowotnych. Do tych czynności należą:

  • wykonywanie i interpretacja testów przesiewowych
  • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi
  • udzielenie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań i urazów
  • współpraca z rodzicami, dyrekcją szkoły, nauczycielami, lekarzami i pielęgniarkami POZ
  • prowadzenie w szkołach podstawowych grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi