Zalecenia dotyczące organizacji procesu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w związku ze stanem epidemii i ryzykiem zakażeń SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID
Karta praw pacjenta
Skierowanie lekarskie do objęcia pielęngiarską opieką długoterminową domową
Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową
Rejestr czynności przetwarzania